Instagram játék információ

A fanatiksport.hu Instagram DBX BUSHIDO nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata

  1. Szervező

A fanatiksport.hu Instagram DBX BUSHIDO nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Fanatik Sport Kft. (székhely: 2115 Vácszentlászló, Jókai utca 49. adószám: 24096881-1-13, cégjegyzékszám: 13-09-158764, a továbbiakban: Szervező).

A nyereményjáték a fanatiksport.hu Instagram oldalán (https://www.instagram.com/fanatiksport.hu) keresztül érhető el.

  1. Részvételi feltételek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és az Instagram közösségi oldalon regisztrált személy (Továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékos a jelen szabályzatban feltüntetett szabályoknak megfelelve, a Játék időtartama alatt a fanatiksport.hu Instagram oldalán meghirdetett játék posztban foglalt feladatot végrehajtva elismeri, hogy mindez a Játékba való regisztrációját jelenti. A regisztráció során a Játékos hozzájárulhat ahhoz is, hogy a Szervező a későbbiekben elektronikus reklám tartalmú üzeneteket küldjön számára, de ez nem feltétele a Játékban való részvételnek.

A Játékszabályzat elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint e személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós személyhez köthető Instagram oldallal történő regisztrációval vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárhatja a Játékból.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

  1. A Játék időtartama

A Játék 2022.08.08. hétfő, 17:00 órától 2022.08.20. szombat, 18:00 óráig tart.

  1. A Játék menete

A Játékosoknak a Játék időtartama alatt a fanatiksport.hu Instagram oldalán meghirdetett játék posztban foglalt feladatnak megfelelően kell eljárnia.

Amennyiben a Szervezőnek a nyertessel 5 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot (nem reagál az Instagram üzenetre), vagy legkésőbb a sikeres kapcsolatfelvételt követő 5 munkanapon belül nem küldi el a Szervező részére postai címét és telefonszámát, illetve a nyertes Játékos a Játékszabályzat szerinti más okból nem jogosult a nyeremény átvételére, úgy helyét tartaléknyertes veszi át.

  1. Nyeremények

A Játék nyereményei, amelyeket három személy nyeri a következők:
- 1 pár DBX BUSHIDO merev pamut bandázs 2m
- 1 darab DBX BUSHIDO TRAINING feszített labda
- 1 pár DBX BUSHIDO RP4 zsákoló kesztyű

A nyereményeket a Szervező sorsolja ki a játék lezárását követően. A nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő programmal történik.

A sorsolás időpontja: 2022.08.20. 18:30 óra. A sorsolás nem nyilvánosan a szervezőnél zajlik egy 2 tagú sorsoló bizottság jelenlétében, a gépi sorsolás véletlenség elvének módszerét segítségül hívva.

  1. Nyertesek értesítése és nyeremények átvétele

A Szervező Instagram üzenetben értesíti a nyerteseket a nyeremények szállításának részleteiről és egyezteti a nyeremény elküldéséhez szükséges következő személyes adataikat: teljes név, telefonszám, postázási cím.

A Játék eredményhirdetése a sorsolást követő 1 órán belül történik a fanatiksport.hu Instagram oldalán külön eredményhirdető Instagram bejegyzés formájában.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
- a nyereménye kiküldéséig törli Instagram profilját, vagy az oda feltöltött Pályázatát,
- a Szervező megkeresésére (Instagram üzenet) 5 munkanapon belül nem válaszol;
- a Szervezővel történt sikeres kapcsolatfelvételt követően nem küldi el 5 munkanapon belül postai címét és telefonszámát;
- a nyeremény kiküldését megelőzően visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását;
- alapos okkal feltehető, hogy több és/vagy hamis adatokkal játszott, mellyel jogosulatlan előnyre próbált szert tenni;
- alapos okkal feltehető, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta;
- jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti.

A nyereményre jogosult nyertes Játékosok a Játék lezárultának napjától, 2022.08.26-ig jogosultak és egyben kötelesek együttműködni a nyeremények átvételének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének valamely nyertes Játékos nem tesz eleget, és ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező terhére nem róható fel. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át, a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti.

A kisorsolt és jelen szabályzatnak mindenben megfelelő nyertesnek a nyereményeit a Szervező  juttatja el a nyertesnek. Amennyiben a nyertessel a Szervező önhibáján kívül 5 naptári napon belül nem tudja felvenni a kapcsolatot, a Szervező a nyertest kizárhatja a Játékból.

A nyeremények másra nem átruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, semmilyen módon nem értékesíthetők tovább, illetve készpénzre nem válthatók.

A nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja, ugyanakkor a nyereménnyel kapcsolatos egyéb költségek a nyertes Játékost terhelik.

  1. Adatkezelés és adatvédelem

7.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón és a futárszolgálaton kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

7.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,
- hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, postacím, telefonszám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

- feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

A megadott személyes adatok kezelője a Fanatik Sport Kft. mint Szervező. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

  1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

  1. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Instagram.

Vácszentlászló, 2022. augusztus 8.